پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت اله اشرفی اصفهانی ره
 
تعیین سطح