کادر اداری و اجرایی
     
* کادر اداری و اجرایی شامل :
 
  1. محمد حسین برزگران  (مدیر) 
  2. وجیهه اشرفی اصفهانی ( مشاور تحصیلی و روانشناسی و نماینده موسس )
  3. فهیمه اشرفی اصفهانی ( معاون مقطع پیش دبستان)
  4. محدثه اشرفی اصفهانی( معاونت مالی مدرسه)
  5. منیره بخشکار ( معاون اجرایی و پرورشی و روابط عمومی )
  6. محمد جاویدپور (معاون دوره اول ابتدایی )
  7. جلال کوزه گری (معاون دوره دوم ابتدایی)
  8. فائزه سادات عقیلی ( معاون انضباطی پیش دبستانی )
  9. افسانه فتحی ( مسول بهداشت و خدمات و انبار)