کادر اداری و اجرایی

* کادر اداری شامل :
  1. محمد حسین برزگران  (مدیر)
  2. وجیهه اشرفی اصفهانی ( معاون اجرائی )
  3. پروین حیدری ( معاون آموزشی)
  4. فهیمه اشرفی اصفهانی ( معاون فن آوری و اطلاعات )
  5. محدثه اشرفی اصفهانی( معاون امور مالی مدرسه)
  6. منیره بخشکار ( معاون اداری و روابط عمومی )