پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت اله اشرفی اصفهانی ره
 
کادر اداری و اجرایی  
* کادر اداری و اجرایی شامل :
 
  1. محمد حسین برزگران  (مدیر) 
  2. وجیهه اشرفی اصفهانی ( معاون اجرایی )
  3. فهیمه اشرفی اصفهانی ( معاون آموزشی)
  4. محدثه اشرفی اصفهانی( معاونت  مالی مدرسه)
  5. منیره بخشکار ( معاون اداری و روابط عمومی )
  6. محمد جاویدپور (معاون مقطع ابتدایی )
  7. سمانه عسگری (معاون مقطع پیش دبستانی)
  8. زهرا تسلیمی (مسئول امور دفتری )