پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت اله اشرفی اصفهانی ره
 
در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟