پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت اله اشرفی اصفهانی ره
   
در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟