پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت اله اشرفی اصفهانی ره
     
 
در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟